Môj volebný program

Mojim hlavný cieľom je lepšia a krajšia Lovinobaňa.

Ako to chcem dosiahnuť:

(viac k jednotlivým témam pridávam v blogu)  

 • zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o všetky časti našej obce: Lovinobaňa, okrajové časti, Uderiná
 • skvalitniť dostupnosť zdravotnej starostlivosti - zdravotnícke zariadenia presunúť na dostupnejšie bezbariérové miesta, pre občanov Uderinej zabezpečiť efektívnu dopravu
 • zvýšiť úroveň verejného poriadku, znížiť vandalizmus s využitím obecných hliadok a kamerového systému
 • spolupracovať na zvýšení atraktívnosti základnej školy
 • vytvárať pracovné príležitosti pre občanov - zriadiť sociálny podnik alebo spolupracovať s BBSK pri jeho zriaďovaní
 • skvalitniť a rozšíriť sociálne služby (opatrovanie, zvýhodnené stravovanie pre seniorov, komunitné centrum, sociálny taxík)
 • zabezpečiť efektívne organizovanie aktivačnej činnosti
 • zabezpečiť skrášlenie verejných priestranstiev
 • zabezpečiť úpravu centra obce pre potreby občanov - obnova parku, vybudovanie detského ihriska, zabezpečenie služieb komunitného centra
 • zabezpečiť rekonštrukciu alebo výstavbu materskej školy s využitím grantov EÚ a zabezpečiť adekvátne dočasné priestory
 • podporiť rozvoj podnikateľskej činnosti (viac obchodov a reštauračných služieb), zabezpečiť dostatočné zásobovanie časti Uderiná
 • podporiť rozvoj kultúry a športu - spolupracovať s miestnymi organizáciami a neformálnymi združeniami občanov, ktorí majú záujem takúto činnosť rozvíjať, podporovať ich činnosť a činnosť ďalších záujmových združení
 • skrášliť miesto posledného odpočinku vrátane priľahlých parkovísk a "domu smútku", hľadať možnosti na výstavbu nového domu smútku
 • skvalitniť odpadové hospodárstvo s využitím grantov EÚ (zberné nádoby, pravidelný zber záhradného, stavebného a iného odpadu)
 • zabezpečiť dobudovanie kanalizácie a prekrytie otvorených kanalizačných rigolov
 • skvalitniť zimnú údržbu ciest a chodníkov, zabezpečiť opravy po zime v čo najkratšom čase, zabezpečiť opravy a rekonštrukcie ciest a chodníkov aj v okrajových častiach Lovinobane a v Uderinej
 • spolupracovať s BBSK a okolitými obcami na zefektívnení dopravných spojov, zabezpečiť väčšiu frekvenciu dopravných spojov Uderiná - Lovinobaňa, zabezpečiť skrášlenie autobusových a vlakových zastávok
 • efektívne využívať finančné zdroje a v čo najväčšej možnej miere využívať zdroje z fondov Európskej únie a iné príspevky a granty

Za najdôležitejšie považujem:

Efektívne komunikovať s občanmi, prihliadať na ich potreby a riešiť problémy, ktoré sa týkajú občanov Lovinobane a Uderinej.